Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga - doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Brał udział jako ekspert sejmowy w pracach m.in. nad ustawami: o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz ostatnią nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej. Uczestniczył także jako ekspert w programach organizacji pozarządowych dotyczących dostępności informacji oraz zastosowania informatyki w administracji publicznej (m.in. Instytut Spraw Publicznych, Transparency International Polska).

Autor licznych publikacji dotyczących prawnych zagadnień dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, a także postępowania administracyjnego. Członek redakcji kwartalnika "Czas Informacji- Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce", członek rady programowej "Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych" i członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w administracji”. Członek rad programowych i prowadzący
obrady cyklicznych, największych ogólnokrajowych konferencji poświęconych ochronie danych osobowych: Kongresu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Forum Administratorów Danych Osobowych.

W przeszłości pracował na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz liste gości.